Notícies

21/07/2014
Prevenció de danys en cultius provocats per fauna cinegètica

La Llei 13/2004 de Caça de la Comunitat Valenciana estableix en el seu Article 41. Responsabilitat per danys provocats per les peces de caça, el deure dels agricultors o titulars dels cultius de, quan els danys siguen regulars o previsibles, "notificar al titular de l'espai cinegètic ... aquests riscos o danys, per tal que aquest adopte les mesures oportunes ".


L'agricultor és qui millor coneix l'estat dels cultius, els seus períodes crítics i el risc que en cada moment suposen les poblacions cinegètiques que habiten o s'alimenten en ells. Per tant, la seva tasca de vigilància i col·laboració amb el titular del vedat en què s'ubique l'explotació agrícola, és clau per a una acció efectiva de control i la minimització dels danys.


Entre gener i maig de 2014, només a la Comarca de la Vall d'Albaida i per al conill, els agricultors van dirigir als titulars de vedats 171 sol·licituds d'actuació i control sobre un total de 518 parcel·les cadastrals.


Per la seva banda, i en resposta a aquestes sol·licituds, els titulars dels vedats en què se situaven aquestes parcel·les van efectuar 420 controls, realitzant-se en la major part dels casos diversos controls per sol·licitud d'actuació. El resultat d'aquests controls han estat unes captures de 5.261 conills.

 

Aquestes notícies relacionades amb Caça i Pesca Continental, es reben per correu electrònic, a l'estar subscrit a la llista de distribució. Si no està subscrit i desitja rebre-les, només cal subscriure's a la llista de distribució mencionada, mitjançant l'accés directe de la pàgina WEB d'inici del Servei de Caça i Pesca Continental o punxant en l'enllaç que es facilita en aquesta notícia.

 
TIPUS D'ACTIVITAT: Altres

ENTITAT PROMOTORA: Servei de Caça i Pesca - CITMA

FOTOGRAFIES
Conills en el talús d´una infraestructura de transport

ENLLAÇOS
Accés directe a la subscripció a la llista de distribució de notícies i notes de fauna